מילון מונחים

  

 
  

  אובדן כושר עבודה
 מצב בו המבוטח מאבד את יכולתו לעבוד, כמוגדר בפוליסה, כתוצאה ממחלה או מתאונה.

 

 אקסגרציה
 מונח בתביעות ביטוח – הנקרא גם תשלום חסד או תשלום לפנים משורת הדין – מקרה

 בו חברת הביטוח משלמת תגמולי ביטוח במקרים בהם ברור לכל הצדדים, כי המקרה

 אינו מבוטח. הסיבה לתשלום זה יכולה להיות שיקול הומאני או מסחרי.    

 

 ביטוח אחריות המוצר
 מונח בביטוח חבויות - ביטוח אחריותו של המבוטח לגבי תביעות שהוגשו כלפיו בתקופת

 הביטוח  בשל נזק לגוף וגם או לרכוש שנגרם ע''י מוצריו שחדלו להיות בחזקתו עד

 לגובה גבול האחריות הנקוב בפוליסה.

 

 ביטוח מנהלים
 ביטוח המיועד למנהלים ולעובדים שכירים כאחד. עלויות הביטוח  משולמות בחלקן

 על-ידי  המבוטח (העובד) ובחלקן על-ידי המעביד. 
 חלק מסכום הפיצויים משמש גם כקופה לתשלום פיצויי פיטורין לעובד. תוכנית

 הביטוח כוללת כיסוי למקרי מות, נכות, אובדן כושר עבודה, חסכון פרישה

 ופיצויי פיטורין (למעביד).

 ביטוח מנהלים מוכר כקופת ביטוח לפי תקנות מס הכנסה ומאפשר למעביד ולעובד

 לקבל הקלות (נקודות זיכוי) במס הכנסה.

 

 ביטוח מקיף
 ביטוח המכסה מפני הסיכונים המפורטים בפוליסה. למשל ביטוח מקיף לרכב פרטי

ומסחרי עד 4 טון כולל את הסיכונים הבאים: אש, ברק, התפוצצות, התלקחות,

התנגשות מקרית, התהפכות ותאונה מכל סוג שהוא, גניבה, שיטפון, סערה והתפרצות

הר געש ומעשה זדון שלא על-ידי המבוטח או מטעמו.

 

 בעל פוליסה
 האדם או החברה, ששמו נקוב בפוליסה והמתחייב לשלם את הפרמיה על-פיה.

 בביטוח כללי בעל הפוליסה הוא גם המבוטח.

 

 ביטוח סיעודי 
 ביטוח המעניק פיצוי חודשי למבוטח המצוי במצב סיעודי (מבוטח שאינו מסוגל לבצע

 בכוחות עצמו חלק מפעולות היום-יום או מבוטח תשוש נפש, כהגדרתם בפוליסה),

 המשולם לתקופה של מספר שנים או לכל משך חיי המבוטח, כפי שנקבע על–ידי

 המבוטח בעת רכישת הביטוח.

                                                 

 דמי אשראי
 מונח בכל ענפי הביטוח - סכום כסף אותו נדרש המבוטח לשלם למבטח כאשר

 הפרמיה אינה משולמת במזומן. 

 

 פוליסה
 החוזה בין המבוטח לחברת הביטוח בו נקבעים זכויות וחובות הצדדים זה כלפי

זה במסגרת תוכנית הביטוח.

 

 החרגה רפואית
 במקרה של בעיה רפואית או בריאות לקויה של המבוטח לפני כניסתו לביטוח.

 חברת הביטוח קובעת, כי החמרה במצב הקיים או כל מקרה שנובע ממנו אינו מבוטח.

 

 חריג  
 מונח בכל ענפי הביטוח – תנאי הקובע, כי אירוע או סוג נזק מסוים אינם מבוטחים

לפי הפוליסה.

 

 ירידת ערך
 מונח בביטוח רכוש (כולל ביטוח רכב) - לאחר קרות מקרה הביטוח, כאשר לרכוש

 המבוטח נגרם נזק חלקי, יורד ערך הרכוש לאחר תיקונו בעקבות הנזק.

 

 תביעה מסולקת
 מונח בכל ענפי הביטוח - תביעה שתגמולי הביטוח בגינה כבר שולמו למוטב.

 

 תביעה פתוחה
 מונח בכל ענפי הביטוח - תביעה שנפתחה אצל חברת הביטוח. תגמולי הביטוח

 לא שולמו ועדיין לא ידוע אם ישולמו בכלל ומה יהיה שיעורם.

 

 

 

 

 

עדכונים ומידע

12/04/2022 - שירות חדש : ייעוץ רפואי און ליין

יעוץ מקוון מרופא משפחה או רופא ילדים - ללא השתתפות עצמית!,

ייעוץ עם רופא מומחה - תוך 3 ימי עסקים

לקבלת הצעה (שדות חובה)

שלח

שם:

שדה חובה*

Thank You!

The form has been successfully sent.

טלפון:

שדה חובה*

מייל:

שדה חובה*

סיבת הפנייה:

*שדה חובה

30/03/2020 -  

סקירה אקטואלית שוק ההון מאת חזי כהן

כן אנחנו עוד עם הקורונה... 

מילון מונחים

השתתפות עצמית

בכל תביעה מחויב המבוטח בחיוב השתתפות

עצמית על פי הסכומים או השיעורים המפורטים

בפוליסה ובהתאם לתנאי הביטוח.

גובה ההשתתפות העצמית נקבע מראש בתנאי

הפוליסה.

                                                    מונחים נוספים>

12/04/2022 - מענק לעצמאים בעלי שליטה

מבחן הכנסות התא המשפחתי בוטל.

הזכאות נמדדת על בסיס הכנסות בעל העסק בלבד.