"BEST FRIEND" - ביטוח לידידים נאמנים
 

 חיות המחמד שלנו הופכות להיות חלק מהמשפחה במהרה והאהבה שלנו ושל הילדים

 אליהן גדולה. חיות המחמד שלנו עלולות לחלות או להיות מעורבות בתאונות.

 בדיוק בשביל מקרים כאלה הוצאנו בפניקס את BEST FRIEND, ביטוח המכסה הוצאות בדיקות,

 טיפולים, ניתוחים ותרופות לידידים הנאמנים שלנו ונותן לכם ליהנות בראש שקט.

    
 עיקרי התכנית

 החזר הוצאות טיפולים רפואיים, ניתוחים, אשפוז ובדיקות בעקבות מחלה או תאונה בה

 הייתה מעורבת החיה: עד 13,288 שקלים.


 החזר הוצאות בגין תרופות שניתנו לחיית המחמד בהוראת הרופא המטפל, במקרה של

 מחלה או תאונה: עד 1,329 שקלים.

 

 החזר הוצאות רפואיות בגין בדיקות הדמייה: עד 652 שקלים למקרה ועד 1,304

 לתקופת הביטוח.


 כיסוי מוות מתאונה
 שיפוי המבוטח עד לתקרה הקבועה בתנאי הפוליסה. 
 סייגים: 
 הביטוח אינו מכסה מוות כתוצאה מהמתה מכוונת של חיית המחמד שאינה המתת חסד.

 פיצוי למוות מתאונה של כלב גזעי: 2,658 שקלים

 פיצוי למוות מתאונה של כלב שאינו גזעי (ללא תעודות יוחסין) : 1,304 שקלים.

 

 

 כיסוי צד שלישי 
 כיסוי עבור נזק גופני, מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, שכלי או נפשי שנגרם לצד

 שלישי עקב פגיעה של חיית המחמד השייכת למבוטח. 
 כיסוי עבור נזק לרכוש לצד שלישי עקב פגיעה של חיית המחמד השייכת למבוטח. 
 השתתפות עצמית לצד שלישי בכל נזק.
 גבול אחריות צד שלישי  729,467 שקלים  (ניתן להכפיל את גבול האחריות עבור

 פרמיה נוספת כמפורט בתנאי הפוליסה). 


 סייגים: צד שלישי  הוא כל אדם אשר אינו מבאי ביתו הקבועים של המבוטח. תנאי

 הפוליסה קובעים מספר תנאים מגבילים עבור גזעי כלבים המוגדרים כמסוכנים. 
 הביטוח אינו מכסה מקרי רשלנות חמורה או רשלנות במתכוון מצד המבוטח.

 

 קיימת השתתפות עצמית בגין כל ארוע.

 

 עלויות הפוליסה :

 

  BEST FRIEND ביטוח מקיף

 פרמיה שנתית ביטוח מקיף (צד שלישי + הוצאות רפואיות)  - 1,079 שקלים 

 השתתפות עצמית בגין אירוע רפואי   –  200 שקלים
 

 BEST FRIEND ביטוח צד שלישי

 גבולות אחריות לצד שלישי: 729,467 שקלים
 פרמיה שנתית לביטוח צד שלישי בלבד – 686 שקלים
 השתתפות עצמית בגין אירוע צד שלישי  2,454 שקלים
 
 תוספת לעלויות
 הגדלת גבולות אחריות כלפי צד שלישי לכדי 1,300,000 שקלים - 300 שקלים לשנה.


 תוספת פרמיה בגין כלב מסוכן – 150 שקלים לשנה.
 
 ביטוח רפואי ניתן לבטח עד הגיעו של הכלב לגיל 8.
 

 ביטוח רפואי נכנס לתוקף כעבור 14 יום.

 

  טופס הצעה לביטוח BEST FRIEND

 

   הודעה על תאונה, מחלה או נזק לצד שלישי

 

 בקשה להחזר הוצאות רפואיות לחיית המחמד

 

 

עדכונים ומידע

27/02/2017 -   פנסיית חובה לעצמאים -  

על העצמאים לדאוג להפקדות לחיסכון

פנסיוני  משלהם בקופת גמל לקצבה

החל מ 1.1.2017

 

 

לקבלת הצעה (שדות חובה)

שלח

שם:

שדה חובה*

Thank You!

The form has been successfully sent.

טלפון:

שדה חובה*

מייל:

שדה חובה*

סיבת הפנייה:

*שדה חובה

10/03/2017 -  

ביקורת: קרנות ברירת המחדל של האוצר :
כל התהליך הזוי - גם להמליץ על קרן פנסיה 
בניגוד לחוק וגם להעמיד את המעסיק
בדילמה שיכולה להפוך לחרב פיפיות כלפיו.


 

 

מילון מונחים

השתתפות עצמית

בכל תביעה מחויב המבוטח בחיוב השתתפות

עצמית על פי הסכומים או השיעורים המפורטים

בפוליסה ובהתאם לתנאי הביטוח.

גובה ההשתתפות העצמית נקבע מראש בתנאי

הפוליסה.

                                                    מונחים נוספים>

3/04/2017 - הביטוח הסיעודי - הליכי תביעה

באתר גלובס:

הוראות חדשות  שנועדו לקצר ולפשט את הליכי

התביעה ולשמור על אובייקטיביות הבדיקה.